Cambiatch.com animated favicon

Juridische kennisgeving

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 6 december 2021

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter heeft, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze disclaimer:

  • Bedrijf (in deze disclaimer “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd) verwijst naar Cam Biatch, 50 Allée de Val Pré Polliat.< /li>
  • Service verwijst naar de website.
  • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, indien van toepassing.
  • Website verwijst naar Cam Biatch, toegankelijk via https://cambiatch.com

Disclaimer

De informatie op de Service is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad , voortkomend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer voor externe links

De Service kan links bevatten naar externe websites die niet worden geleverd of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor fouten en weglatingen

De informatie die door de Service wordt verstrekt, is alleen bedoeld als algemene richtlijn voor zaken die van belang zijn. Zelfs als het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service zowel actueel als nauwkeurig is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op de Service.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor redelijk gebruik

Het bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een “redelijk gebruik” is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bepaald in sectie 107 van de Amerikaanse auteursrechtwet.

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de service wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet u toestemming verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Views Expressed Disclaimer

De Service kan standpunten en meningen bevatten die die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van een andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf weerspiegelen, inclusief het bedrijf.

Opmerkingen die door gebruikers worden gepubliceerd, zijn uitsluitend hun verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor elke smaad of rechtszaak die het gevolg is van iets dat is geschreven in of als een direct gevolg van iets geschreven in een reactie. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor opmerkingen die door gebruikers zijn gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om elke opmerking om welke reden dan ook te verwijderen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op de Service wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf zich hierbij niet bezighoudt met het verstrekken van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele accountants, belastingadviseurs, juridische of andere bevoegde adviseurs.

In geen geval zullen het Bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang of gebruik of onvermogen om toegang krijgen tot of gebruik maken van de Dienst.

“Gebruik op eigen risico” Disclaimer

Alle informatie in de Service wordt geleverd “zoals ze is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder garantie van welke soort dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die wordt genomen op basis van de informatie die door de service wordt verstrekt of voor enige gevolg-, speciale of soortgelijke schade, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen: